ผู้นำธุรกิจ Social Learning สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สังคม

RSL ผู้นำในสายธุรกิจ Social Learning ที่มีความพร้อมเป็นตัวแทนของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
RSL (Rakluke Social Learning) คือทีมผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์กว่า 10 ปีในการให้บริการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย และบริหารโครงการเชิงสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นแกนหลักสำคัญ เพื่อพัฒนา ยกระดับศักยภาพมนุษย์ ชุมชน และสังคม พร้อมบริการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ


Our Services

  • บริหารพื้นที่เรียนรู้ให้มีชีวิต (Learning Space Management)
  • สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Activities Management)
  • บริหารโครงการเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน (Learning Project Management)