Activities & Marketing Events :
  • ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ ประสบการณ์และการเรียนรู้ สำหรับเด็ก และครอบครัว
  • ผู้นำแห่งเอ็ดดูเทนเม้นต์ จัดกิจกรรม สนุก ดี มี สาระ สำหรับเด็ก และครอบครัว
  • บริการงานความคิดสร้างสรรค์ และบริหารกิจกรรม Marketing Events ทุกรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม