Trusted Knowledge Institute for Family & Society

งานวิชาการของทุกหน่วยธุรกิจ รวมกันภายใต้ชื่อ “สถาบันอาร์แอลจี” เพื่อส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษา
ค้นคว้าเรื่องการพัฒนาสมอง การสร้างครอบครัวเข้มแข็ง การพัฒนาเด็ก
ด้วยการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ฯลฯ

งานที่ให้บริการ ได้แก่
  • บริการด้านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงวัยและครอบครัว
  • บริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับเด็กสตรีผู้สูงวัยและครอบครัว
  • รับออกแบบ และบริหารโครงการวิจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี ผู้สูงวัยและครอบครัว ตลอดจนวิจัยด้านธุรกิจการตลาด
  • บริการให้คําปรึกษาและรับออกแบบ บริหารการจัดอบรม ประชุม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องการจัดการความรู้ การเรียนรู้และหัวข้อที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี ผู้สูงวัยและครอบครัว
  • “รักลูกอวอร์ด” โครงการที่สนับสนุนหนังสือดีสําหรับเด็ก และเยาวชน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย