RLG HISTORY :

ในปี 2525 กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์สังคมได้ก่อตั้งองค์กรรักลูกขึ้น และมีการปักหมุดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าจะเป็น
และมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2525
พ.ศ. 2525
เป็นปีแห่งการก่อตั้งองค์กรรักลูก โดยกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การดำเนินธุรกิจสื่อที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น โดยมิได้แสวงผลกำไรสูงสุด
พ.ศ.2525 - 2532
ในระยะแรก องค์กรรักลูก เริ่มต้นด้วยการผลิต นิตยสาร ตามมาด้วยหนังสือเล่ม วิทยุ และโทรทัศน์ ด้วยเนื้อหาที่มีสาระประโยชน์ส่งผลให้องค์กรรักลูก ได้รับการตอบรับอย่างสูงจากสังคม ซึ่งนำมายังชื่อเสียงขององค์กร
พ.ศ.2533 - 2540
ในช่วงนี้ ถือเป็นช่วงแห่งการเติบโตขององค์กรรักลูก เนื่องจากเกิดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มากมาย อาทิรายการดวงใจพ่อแม่ นิตยสาร Life & Family หนังสือสำหรับเด็ก และการจัดนิทรรศการไดโนเสาร์ คืนชีพ ที่ถือเป็นผลงานสร้างชื่อทางด้านการเรียนรู้ ขององค์กรรักลูกอีกโครงการหนึ่ง
พ.ศ.2540 - 2543
องค์กรรักลูกได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ต้มยำกุ้งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้บริหารและ พนักงานช่วยกันปรับตัวเช่น การลดเงินเดือน ตามระดับตำแหน่งงาน การนำหนังสือไปจัดจำหน่าย ตามโรงเรียนเพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตในครั้งนั้น จนกระทั่งเศรษฐกิจฟื้นตัว ส่งผลให้องค์กรสามารถ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้
พ.ศ.2543 - 2551
หลังผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง องค์กรรักลูก
ได้วางแผนการจัดการองค์กรครั้งใหญ่ ได้แก่
• การให้พนักงานเข้ามาถือหุ้นขององค์กร
• การวางวิสัยทัศน์ที่มุ่งตอบสนองงานสร้างสรรค์
  การเรียนรู้
• การสร้างและขยายธุรกิจงานสร้างสรรค์งาน
  ออกแบบนิทรรศการ และการบริหารแหล่งการ
  เรียนรู้
• การเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านครอบครัวและ
  ชุมชน
• การรวมตัวของทุกหน่วยธุรกิจภายใต้ชื่อ
  “กลุ่มบริษัทรักลูก”
พ.ศ.2552 - 2556
กลุ่มบริษัทรักลูกได้มีการพัฒนาองค์กร ด้วยการ กำหนดวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นด้วย การเรียนรู้ และการเสริมรูปแบบการเรียนรู้ภายใน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแต่ละหน่วยธุุรกิจ
พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน
จัดตั้ง Thailand EF Partnership ขับเคลื่อนทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ Executive Functions : EF เป็นนโยบายระดับชาติ เพื่อปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย ร่วมกับ 15 พันธมิตรองค์ชั้นนำ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

RLG HISTORY :

ในปี 2525 กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์สังคมได้ก่อตั้งองค์กรรักลูกขึ้น และมีการปักหมุดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าจะเป็น
และมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2525
เป็นปีแห่งการก่อตั้งองค์กรรักลูก โดยกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การดำเนินธุรกิจสื่อที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น โดยมิได้แสวงผลกำไรสูงสุด
พ.ศ. 2525
พ.ศ.2525 - 2532
ในระยะแรก องค์กรรักลูก เริ่มต้นด้วยการผลิต นิตยสาร ตามมาด้วยหนังสือเล่ม วิทยุ และโทรทัศน์ ด้วยเนื้อหาที่มีสาระประโยชน์ส่งผลให้องค์กรรักลูก ได้รับการตอบรับอย่างสูงจากสังคม ซึ่งนำมายังชื่อเสียงขององค์กร
ในช่วงนี้ ถือเป็นช่วงแห่งการเติบโตขององค์กรรักลูก เนื่องจากเกิดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มากมาย อาทิรายการดวงใจพ่อแม่ นิตยสาร Life & Family หนังสือสำหรับเด็ก และการจัดนิทรรศการไดโนเสาร์ คืนชีพ ที่ถือเป็นผลงานสร้างชื่อทางด้านการเรียนรู้ ขององค์กรรักลูกอีกโครงการหนึ่ง
พ.ศ.2533 - 2540
องค์กรรักลูกได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ต้มยำกุ้งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้บริหารและ พนักงานช่วยกันปรับตัวเช่น การลดเงินเดือน ตามระดับตำแหน่งงาน การนำหนังสือไปจัดจำหน่าย ตามโรงเรียนเพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตในครั้งนั้น จนกระทั่งเศรษฐกิจฟื้นตัว ส่งผลให้องค์กรสามารถ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้
พ.ศ.2540 - 2543
พ.ศ.2543 - 2551
หลังผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง องค์กรรักลูก
ได้วางแผนการจัดการองค์กรครั้งใหญ่ ได้แก่
• การให้พนักงานเข้ามาถือหุ้นขององค์กร
• การวางวิสัยทัศน์ที่มุ่งตอบสนองงานสร้างสรรค์
  การเรียนรู้
• การสร้างและขยายธุรกิจงานสร้างสรรค์งาน
  ออกแบบนิทรรศการ และการบริหารแหล่งการ
  เรียนรู้
• การเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านครอบครัวและ
  ชุมชน
• การรวมตัวของทุกหน่วยธุรกิจภายใต้ชื่อ
  “กลุ่มบริษัทรักลูก”
กลุ่มบริษัทรักลูกได้มีการพัฒนาองค์กร ด้วยการ กำหนดวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นด้วย การเรียนรู้ และการเสริมรูปแบบการเรียนรู้ภายใน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแต่ละหน่วยธุุรกิจ
พ.ศ.2552 - 2556
พ.ศ.2557
ด้วยสภาวะการแข่งขันที่มากขึ้น ประกอบกับกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจว่า “รักลูกกรุ๊ป” ผลิตผลงานเกี่ยวกับ Parenting Business เท่านั้น ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้มากขึ้น เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยการรีแบรนด์จาก “Rakluke Group” เป็น “RLG (Rakluke Learning Group)” ซึ่งยังคงให้ความสำคัญต่อแนวคิดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และการผลิตผลงานหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง
จัดตั้ง Thailand EF Partnership ขับเคลื่อนทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ Executive Functions : EF เป็นนโยบายระดับชาติ เพื่อปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย ร่วมกับ 15 พันธมิตรองค์ชั้นนำ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน