หน่วยงานที่เชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การ
พัฒนาเด็ก ครอบครัว สตรี ผู้สูงวัยและชุมชน
งานบริการที่รับทำ: รับบริหารจัดการงานวิจัยครบวงจร

 
ผลงานของเรา
หน่วยงานของรัฐ

1.กรมสรรพากร
2.กรมชลประทาน
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5.สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
6.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
7.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

หน่วยงานเอกชน
1. บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
3. บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด
4.บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
5.บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
6.บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
7.บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8.บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
9.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด


สถาบันการศึกษา
1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
4.มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการเงิน
1.ธนาคารกสิกร
2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
3.ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Focus group : ในโรงเรียน
Focus Group : นอกสถานที่
Event