ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการจ้างตัดต่อและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้
24 ธ.ค. 2560
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการจ้างตัดต่อและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้
ในรูปแบบวีดีทัศน์ (Home VDO)
เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF สาหรับเด็กและเยาวชนไทย

โดยวิธีการคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป

Download เอกสารการประกาศผล