ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการจ้างถ่ายทาและบันทึกภาพวีดีทัศน์
24 ธ.ค. 2560
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโครงการจ้างถ่ายทำและบันทึกภาพวีดีทัศน์
สำหรับการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบ Home VDO
เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับเด็กและเยาวชนไทย

โดยวิธีการคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป

Download เอกสารการประกาศผล