15 พันธมิตร “Thailand EF Partnership” ผลักดันทักษะสมอง EF ตั้งเป้าปฏิรูปการศึกษา หวังพัฒนาเด็กไทยเป็นพลเมืองคุณภาพทั้งประเทศ
14 ก.ค. 2559
                     เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันอาร์แอลจี จับมือพันธมิตร Thailand EF Partnership” กว่า 15 องค์กร แถลงความคืบหน้าการขับเคลื่อน “ทักษะสมอง Executive Functions : EF” หวังพัฒนาเด็กไทยเป็นพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ผ่านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ EF ในทุกมิติทั่วประเทศ ทั้ง EF กับการพัฒนาเด็กในทุกช่วงวัย การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะสมอง และการเรียนรู้ EF ผ่านภูมิปัญญาไทยหลากแขนง เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และสถานศึกษาทั่วประเทศ มีความเข้าใจและนำไปใช้พัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสม ด้วยความร่วมมือของหน่วยงาน Thailand EF Partnership ที่ร่วมกันนำความรู้ EF ไปขับเคลื่อนตามพันธกิจ นโยบาย หรือแผนงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาเด็กไทยให้เป็นพลเมืองคุณภาพทั้งประเทศ

                    ปัจจุบันเครือข่าย Thailand EF Partnership ประกอบด้วยองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กว่า 15 องค์กร อาทิ สถาบันอาร์แอลจี, ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล, สสส., สำนักงาน ป.ป.ส., สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย, สมาคมไทยออร์ฟชูลแวร์ค, แผนงานสร้างเสริมนวัตกรรมการอ่าน โดยการสนับสนุนของ สสส., ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น