กลุ่มบริษัท RLG ผู้นำในการสร้างการเรียนรู้ทุกด้านแก่ครอบครัวไทย ผ่านสื่อและกิจกรรมที่สร้างสรรค์
อาทิ นิตยสารรักลูก, MODERNMOM, www. momypedia.com, รายการโทรทัศน์ รวมทั้งการจัดการความรู้ในการเลี้ยงลูก
การพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน พิพิธภัณฑ์ผ่านสื่อกิจกรรม ต่าง ๆ เป็นต้น ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานดังนี้.